ปัญหาความล่าช้าบ้านระบบสำเร็จรูป

ปัญหาความล่าช้าบ้านระบบสำเร็จรูป

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการก่อสร้างของภาคเอกชนจะมีการแข่งขันกันมาก ส่งผลให้โครงการ ก่อสร้างส่วนใหญ่จำเป็นต้องแข่งขันกันก่อสร้างให้เสร็จเร็วเป็นรูปเป็นร่างก่อนรายอื่น เพื่อมีโอกาส ทาการตลาดได้ก่อน เป็นต้นทางภาคเอกชนจึงได้เลือกหาวิธีการก่อสร้างที่ช่วยให้ดำเนินการก่อสร้างได้เร็วขึ้นไม่ต้องใช้แรงงานมาก และงานออกมามีประสิทธิภาพ ก็คือ วิธีการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปแต่วิธีการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปนั้นก็ยังมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้าได้เช่นกันดังนั้นทาง ผู้บริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องหาวิธีการเร่งงานก่อสร้างเพื่อให้โครงการเสร็จทันตาม ระยะเวลาที่กำหนดและงานที่ก่อสร้างออกมาถูกต้องตามแบบก่อสร้าง และเพื่อเป็นแนวทางใน การบริหารงานก่อสร้างไม่ให้เกิดความล่าช้า และสามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาในโครงการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม

จากการศึกษาพบว่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีการดำเนินการล่าช้าบ่อยครั้งมากที่สุด รองลงมาคือ งานโครงสร้างใต้ดิน และงานระบบไฟฟ้าส่วนงานวางผังมีการดำเนินการล่าช้าน้อยครั้งมากที่สุดซึ่งข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนงานปกติที่กำหนดจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้งานล่าช้ามากที่สุดในงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 3 อันดับแรก คือ 1) ขาดแคลนแรงงาน 2) วัสดุไม่เพียงพอ ส่งวัสดุไม่ทัน 3) ปัญหาด้านการเงิน และปัจจัยที่ส่งผลให้งานล่าช้าน้อยที่สุดคือ ปัญหาการเมือง สังคม และข้อดี-ข้อเสีย ของวิธีการเร่งงานก่อสร้างในแต่ละวิธีจากการศึกษาพบว่าวิธีการปรับปรุงปัญหาในงานก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหางานติดตั้ง ข้อดี คือ งานเป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามแผนการก่อสร้าง รองลงมา คือ งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น ส่วนข้อเสีย คือ ต้นทุนอาจเพิ่มขึ้นหากวิธีการทำงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง